Governing Council

Dr Rajender Sharma   

98151-30092

Dr R L Taneja  

98151-58327

Dr P S Bakshi   

99156-67475

Dr Kuldip Singh

93564-20120

Dr O P S Kande
98140-41869
Dr G S Grewal   

 98140-98393

Dr G S Gill  

 98760-52341

Dr S P S Sooch                              
98140-64426
Dr Amrik Singh Arora   

98140-58696

Dr Manoj Sobti    

98146-01484

Dr Jatinder Kansal  

98556-19891

Dr Anoop Minhas  

98140-74275

Dr Rakesh Vig   

9814064118

Dr Rajesh Maheshwari  

98140-49015

Dr Sunil Katyal     
9814030552